KALİTE VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bandırma Has Un Fabrikası Ltd. Şti. unvanı ile un sektöründe buğday unu ve buğday kepeğini hammadde olarak kullanan tüm gıda üreticilerine hizmet veren firmamızın Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası;

- Ürün kalitesini ve gıda güvenliğini işletmenin namusu olarak görmek,

- Yasaları, kanunları, Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin şartlarını, iç ve dış hususlarda oluşabilecek şartları da göz önünde bulundurarak belirlenen bu şartlara uygun çalışmak, bu şartlar çerçevesinde sağlıklı ve güvenli ürünler üretmek,

- Yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlayarak sürekli iyileştirmek ve bunun için ihtiyaç duyulan altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynaklarını temin etmek,

- Tüm çalışanlarımıza ürün kalitesi ve güvenliği bilincini aşılayarak, Kalite ve Gıda Güvenliği Kültürü’nün yaygınlaşmasını sağlamak,

- Müşterilerimize ait spesifik ürünlerin spektlerine uygun ürünler üreterek tüm talep ve beklentilerini karşılamak,

- Standart ve güvenilir ürün için tüm sistemini sürekli güncellemek ve gereken teknolojik yenilikleri takip etmek,

- Hammaddenin temininden, işletmemizde üretilmesine, ambalajlanarak sevk edilmesine kadarki süreçlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun ortamlarda üretim yaparak biyolojik, kimyasal, fiziksel ve alerjen risklerini en aza indirgemek,

- İç ve dış iletişim faaliyetlerini etkin olarak yürütmek ve iletişimin öneminden tüm personelin haberdar olmasını sağlamak,

- Toru Un markasının sorumluluğu taşıyarak müşterilerimizin gıda güvenliği dahil tüm beklenti ve isteklerini zamanında karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen müşteri odaklı bir şirket olmak,

BANDIRMA HAS UN LTD. ŞTİ.’nin

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASIDIR.

SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK POLİTİKASI

Bandırma Has Un, sahip olduğu tevazu ve insana saygının bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız ilkeler;

- Bandırma Has Un olarak faaliyet göstermekte olduğumuz sektörde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı müşterilerimiz, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir ilişki içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

- İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışma hayatını düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket ederiz. Çalışanlarımızın özlük haklarının doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır ayrımcı olmayan güvenli bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için çaba gösteririz. Kurum içinde çalışanlar arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. İşbirliğini destekleyici pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp, çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu şekilde çalışmalarını sağlarız.

- Faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Bandırma Has Un olarak sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında toplumumuzun gelişimi için çaba gösterir, çalışanlarımızı sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetleri gönüllülük esasını gözeterek destekleriz.

Bu meyanda;

- Faaliyetlerimizde çocuk ve genç işçi çalıştırmayız.

- Tüm çalışanların ücretlendirilmesi ve mesai ücretlerinin hesaplanmasında, haftalık çalışma saatleri ve mesai saatlerinin uygulanmasında tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket ederiz.

- Tüm çalışanların, tüm tedarikçilerden ve tüm müşterilerden, iş haricinde kişisel menfaat gütmesi yasaktır. Kişisel menfaat güdüldüğü tespit edildiği takdirde kanuni yaptırımlara başvurulur.

- Tüm çalışanlar fazla mesaiye kalma konusunda özgürdür. Çalışanlara bu yönde bir zorlama yapılamaz.

Bu politikada yer alan ilkelerin uygulanmasında, başta şirket sahipleri olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Gıda sektöründe yürüttüğü faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eden Bandırma Has Un yasal yükümlülüklerini ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarını da yerine getirerek; çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamak üzere altyapı oluşturmayı ve meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirgemeyi iş sağlığı ve iş güvenliği politikası olarak benimsemiştir.

Bu yolda kendi risklerimizi kontrol etmek ve performansımızı iyileştirmeyi sağlamak amacıyla üst düzey yöneticilerin de dahil olduğu iş sağlığı ve iş güvenliği kurulu oluşturulmuş ve kurul toplantılarında çalışanların kendi düşüncelerini ifade etmeleri sağlanmıştır.

Bu sayede iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin sistematik bir şekilde ele alınıp, sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi hedeflenmiştir.

Bandırma Has Un, iş sağlığı ve iş güvenliğinin çalışanları ve taşeronları tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleyerek ve ziyaretçi bilgilendirmelerini yaparak, iş kazalarını ve iş hastalıklarını önlemeyi yönetimin de desteği ile taahhüt etmiştir.

ÇEVRE POLİTİKASI

Bandırma Has Un, tüm faaliyetlerinde sürekli iyileştirme prensibi ile çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için;

- Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uyarak, müşterilerinin çevre ile ilgili isteklerini gerçekleştireceğini,

- Tüm faaliyetlerinde endüstriyel kirliliği önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indirgeyeceğini ve atıklarını kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendireceğini,

- Doğal kaynak tüketimini (elektrik, su, hammadde, yakıt vb.) kontrol altında tutarak, çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yöneleceğini,

- Çevre bilincini yükseltmek amacı ile; eğitimler düzenleyip, ilgili tarafları bilgilendireceğini ve yerel halkla paylaşımı sağlayacağını,

taahhüt eder ve bu politika doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.